Uitspraken

Gene Brown
De sleutel om vooruit te komen is per etmaal 8 uur te reserveren voor werken en acht uur voor slapen en ervoor zorgen dat dat niet dezelfde uren zijn.

Eduardo Galeano
In onze landen laat de televisie zien wat zij wil dat er gebeurt, en er gebeurt niets als de televisie het niet laat zien.

Francis Bacon
Niets doet meer kwaad in een staat dan dat men list voor wijsheid houdt.

Fons Jansen
Democratie: vier jaar lang je mond houden; dan mag je stemmen op een pief die je niet kent en die zelf nog niet weet wat-ie gaat doen.

Fliegende Blätter
Gij hebt geen grotere vijand dan die, welke gij hebt doorzien.

Fernand Lambrecht
Economie: een theater met zeer grote bedrijven.

Fons Jansen
Een rechter is iemand die moet uitmaken welke partij de beste advocaat heeft genomen.

Fliegende Blätter
Hoe meer vooroordelen, des te minder oordeel.

Fons Jansen
Mensen ontslaan is goed voor de winst en winst is goed voor de werkgelegenheid.

Fliegende Blätter
Niets is moeilijker terug te vinden dan verloren vertrouwen.

Eduard Douwes Dekker
Twee halve waarheden maken nog geen waarheid.

Edmund Burke
Het enige wat nodig is voor de triomf van het kwaad is dat goede mensen niets doen.

Eduard Douwes Dekker
Het gebeurt zeer dikwijls, dat we iets niet zien omdat het te groot is.

Ernst Hohenemser
Men wordt alleen door zelf denken overtuigd: daarom laten zo weinig mensen zich overtuigen.

Dalai Lama (14e)
Waar onwetendheid heerst is ware vrede onmogelijk.

Edmund Burke
Hoe groter de macht, hoe gevaarlijker het misbruik.

Denis Diderot
Met volle teugen drinken wij de vleiende leugen, en druppelsgewijze slikken wij de bittere waarheid.

Daniel Darc
Middelmatige mensen brengen het tot alles, omdat ze niemand verontrusten.

Charles Dickens
Nu, wat ik verlang is feiten... In het leven worden alleen feiten verlangd.

Charles Dickens
Misschien is het goed een ongezond stokpaardje hard te laten rijden, want des te eerder is het dood gereden.

Charles Pinot Duclos
Er zijn drie soorten van onwetendheid; niets weten, slecht weten wat men weet en iets anders weten dan wat men moet weten.

A. den Doolaard
De eerste dode in elke oorlog is het gezond verstand.

Bob Dylan
Steel een beetje en ze gooien je de gevangenis in, steel veel en je wordt koning.

Benjamin Disraeli
Als de mensen goed zijn, zijn de wetten nutteloos; als de mensen verdorven zijn, worden de wetten overtreden.

Abraham Lincoln
Mijn vader heeft me werken geleerd, hij heeft me niet geleerd het ook prettig te vinden.

A. den Doolaard
Elk fatsoenlijk mens schaamt zich altijd voor de regering, waaronder hij leven moet.

Abraham Lincoln
Als als je eenmaal het vertrouwen van je medeburgers verliest, kun je hun respect en waardering nooit meer herwinnen.

Thomas Jefferson
De boom van de vrijheid moet af en toe ververst worden met het bloed van patriotten en tirannen. Dat is zijn natuurlijke bemesting.

Charles Caleb Colton
De oorlog is een spel waarbij de vorsten zelden winnen en de volken nooit.

Brickman
Elk jaar wordt het belastingformulier eenvoudiger om in te vullen, en moeilijker om te betalen.

Aristoteles
Wanneer de ezel honger heeft, kunnen stokslagen hem niet schelen.

Casimir Delavigne
Die met zijn rechter eet, heeft zijn proces gewonnen.

Wiet van Broeckhoven
Wanneer liegt een politicus? Als zijn lippen bewegen.

Gustave le Bon
Het gevaar der alleenheerschappij ligt niet in de alleenheerser, maar in de duizendtallen van individuen, die zijn macht onder elkaar verdelen en uitoefenen als kleine despoten.

Jan Greshoff
Er zijn twee soorten politici: zij die hun taal gebruiken om hun gedachten te verbergen en zij die hun taal gebruiken om te verbergen dat zij geen gedachten hebben.

John F. Kennedy
Zij die een vreedzame revolutie onmogelijk maken, maken een gewelddadige revolutie onvermijdelijk.

John F. Kennedy
Volg het spoor van het geld en je weet wie er echt regeert.

Aristoteles
Wanneer de ezel honger heeft, kunnen stokslagen hem niet schelen.

John Dryden
De brutalen gedijen zonder een greintje verstand, maar fatsoenlijke mensen verhongeren door gebrek aan brutaliteit.

Jan Greshoff
Ik heb geen bezwaar tegen het geloof, maar wel tegen de rare dingen die men mij wil laten geloven.

Francis Bacon
De zucht naar macht brengt verlies van vrijheid met zich mee.

Luigi Pulci
Die iedereen bedriegt, bedriegt ook zichzelf.

George Berkeley
Weinig mensen denken, toch wil iedereen een mening hebben.

Gustave le Bon
De ware macht van een regering bestaat minder in haar eigen kracht dan in de vrijwillige onderwerping van hen die haar gehoorzamen.

Coluche
Op TV zegt men altijd: 'Er zijn 3 miljoen mensen die werk zouden willen'. Dit is niet juist, geld zou al volstaan.

Harvey Kurtzmann
Een politicus spreekt alleen maar de waarheid als hij een andere politicus een leugenaar noemt.

Johann Wolfgang von Goethe
Pas op voor de man die niets te verliezen heeft.

Georg Büchner
De politieke situatie kan mij wel razend maken. Het arme volk sleept geduldig de kar voort, waarop de vorsten en liberalen hun apenkomedie opvoeren.

Olaf Hoenson
Alles verandert, zelfs de manier waarop de dingen veranderen.

Alphonse de Lamartine
Opstanden worden in lagere kringen, omwentelingen in hogere kringen geboren.

Mahatma Gandhi
Nee' zeggen vanuit je diepste overtuiging is beter dan 'Ja' zeggen om te behagen, of erger nog, om moeilijkheden te vermijden.

Bertolt Brecht
“Wie de waarheid niet weet, is alleen maar een domkop. Maar wie haar weet en haar een leugen noemt, is een misdadiger.”

John Dryden
Alle heerschappij is niet meer dan gezag in onderpand.

Ovidius
Bedrieg de bedriegers.

Lucien Arréat
In het politieke leven rechtvaardigen de meest tegenstrijdige regiems elkander door elkander af te wisselen.

Edward Coke
Ook al is het smeergeld klein, de fout is groot.

Gaby van den Berghe
Gezond verstand is dikwijls slechts de verpakking van ongezonde vooroordelen.

Jan Greshoff
Censuur is een kwalijke uiting van angst.

Henry Ward Beecher
De advertenties in een krant geven een beter beeld van wat er in een land omgaat dan het redactionele gedeelte.

Walter Bagehot
De hele geschiedenis van de beschaving is bezaaid met geloofsovertuigingen en instellingen die eerst van onschatbare waarde waren en dodelijk erna.

Wim Sonneveld (1917-1974)
Vooruitgang: zorgen dat alle Eskimo`s centrale verwarming krijgen, zodat ze zich rot moeten werken. om een koelkast te kopen.

Giambattista Casti
Als de machthebbers hun twisten met elkander persoonlijk uit moesten vechten, zouden er weldra geen oorlogen meer zijn.

Mahatma Gandhi
Eerst negeren ze je, dan lachen ze je uit, dan vechten ze met je, dan win je.

Theo van Gogh
Ik ben een engel van onschuld vergeleken met de mensen die ik aanval.

George Robert Gissing
Als men jong is, is men verbaasd over het lage beschavingspeil waarop de mensheid is blijven steken; op latere leeftijd verwondert men zich erover dat zij het nog zover gebracht heeft.

Ludwig Börne
Niet aan alle revoluties gaan tekenen en waarschuwingen vooraf; er bestaat ook een politieke beroerte.

Louis G. A. de Bonald
Het zijn niet de rijken die het volk onderdrukken, maar zij die het wensen te worden.

Mahatma Gandhi
Er is genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht.

Gustave le Bon
De massa's hebben meestal gelijkheid in slavernij verkozen boven vrijheid.

Jean Paul Getty
Geld is als mest. Je moet het verspreiden - anders gaat het stinken.

John F. Kennedy
De mensheid maakt een einde aan oorlog, of oorlog maakt een eind aan de mensheid.

Joris Luyendijk
Veel buitenstaanders willen er niet aan dat de financiële wereld voor een belangrijk deel niet bestaat uit mensen die moedwillig kwaad doen, maar uit conformisten die zichzelf überhaupt geen vragen meer stellen over goed en kwaad.

François-Joachim de Pierre de Bernis
Het hof laat ons prachtige slaven zien, verliefd op hun ketenen en trots op hun boeien.

Françoise Dorin
Zeggen dat men links is, is het enige om tegelijkertijd een dikke portefeuille te hebben en toch een goed geweten.

Mahatma Gandhi
De waarheid is van geen enkele heilige schrift de exclusieve eigendom.

Peter F. Drucker
Vergaderingen zijn een symptoom van een slechte organisatie. Hoe minder vergaderingen des te beter.

Brickman
Hoe meer je verdient, hoe meer de regering je afneemt... tot je rijk bent. En dan nemen ze bijna niets meer.

Vrijspreker.nl: Flibje
Het probleem is dat gekken en fanatici helemaal overtuigd zijn van hun gelijk, terwijl wijze mensen twijfelen.

Johann Wolfgang von Goethe
Niet onze zintuigen bedriegen ons, doch ons oordeel.

Peter Darbo
Ergens, op dit ogenblik, is er een commissie over jouw toekomst aan het beslissen. Alleen: Jij bent niet uitgenodigd.

Aristoteles
Het enige wat je met liegen bereikt is niet geloofd worden als je de waarheid spreekt.

Leopold Koch
Dank zij de elektronische breinen kan men nu veel vlugger fouten maken.

Benjamin Franklin
Wie vrijheid opoffert voor veiligheid is beiden niet waard.

Henri Poincaré
Er zijn mensen die menen dat het recht tot ondankbaarheid de kostelijkste van alle vrijheden is.

Vrijspreker.nl: Flibje
Democratie in Nederland is een keer per 4 jaar kiezen door wie je belazerd, uitgesloten en bestolen wil worden

Friedrich Nietzsche
Het geloof aan de waarheid begint met de twijfel aan alle tot dusverre geloofde waarheden.

Voltaire
‘Als u wilt weten wie u overheerst, hoeft u er enkel achter te komen op wie u geen kritiek mag leveren’

Joseph Rudyard Kipling
Woorden zijn het krachtigste verdovingsmiddel, dat de mensheid gebruikt.

Peter F. Drucker
Het belangrijkste in communicatie is te horen wat niet gezegd wordt.

Martin Luther King, jr.
“Niets in de wereld is gevaarlijker dan oprechte onnozelheid en gewetensvolle stommiteit.”

Mark Twain
“Als stemmen enig verschil zou maken, zouden ze het ons nooit laten doen.”

Edward R. Murrow
“Een natie van schapen zal een regering van wolven krijgen.”

itafit
Te vaak blijkt de indruk wekkende titel 'bijzonder hoogleraar' omgekeerd evenredig te zijn met uitspraken, die zij bezigen!

Winston Churchill
Ik geloof alleen de statistieken die ik zelf vervalst heb.

Willem Elsschot
De oorlog moet vooral gevoerd worden door hen die oorlog hebben gewild. Zij zijn het die het onderste uit de kan moeten halen. De groten streven iets na en daar dient een tol voor betaald te worden. Wij echter hebben bij dat alles niets te winnen en kunnen niet beter doen dan veel lawaai maar weinig bloed geven.

Peter F. Drucker
Management is de dingen goed doen; leiderschap is de goede dingen doen.

Otto von Bismarck
Gij moet niet geloven, dat men doordat men minister wordt, terstond wijzer en verstandiger wordt dan anderen.

Jan Greshoff
Al is het dagblad nog zo snel, de waarheid achterhaalt het wel.

Benjamin Franklin
Wie vrijheid opoffert voor veiligheid is beiden niet waard.

Ingezonden
Iene, miene mutte, weer vier jaar opgescheept met neo- liberale afbraak RutteKutte.

Louis Dumur
De politiek is de kunst zich van de mensen te bedienen door hen te doen geloven dat men hen dient.

Erdogan
“De moskeeën zijn onze barakken, de koepels onze helmen, de minaretten onze bajonetten en de gelovigen onze soldaten”.

Wim Kan
Democratie is de wil van het volk. Elke ochtend lees ik verbaasd in de krant wat ik nou weer wil.

Aneurin Bevan
Wij weten wat er gebeurt met mensen die in het midden van de weg staan. Zij worden omvergereden.

Ingezonden
De VerNEEderigNSBlandse steenezel stoot zich in het algemeen, meerdere malen aan dezelfde Rutte steen.

Itafit
Het volk verkiest de geruststellende leugens van Rutte boven de ongemakkelijke waarheid.

Karel Boullart
De beste manier om chaos te veroorzaken is alles te regelen.

naar het archief