Uitspraken

Gustave le Bon
Het gevaar der alleenheerschappij ligt niet in de alleenheerser, maar in de duizendtallen van individuen, die zijn macht onder elkaar verdelen en uitoefenen als kleine despoten.

Jan Greshoff
Er zijn twee soorten politici: zij die hun taal gebruiken om hun gedachten te verbergen en zij die hun taal gebruiken om te verbergen dat zij geen gedachten hebben.

John F. Kennedy
Zij die een vreedzame revolutie onmogelijk maken, maken een gewelddadige revolutie onvermijdelijk.

John F. Kennedy
Volg het spoor van het geld en je weet wie er echt regeert.

Aristoteles
Wanneer de ezel honger heeft, kunnen stokslagen hem niet schelen.

John Dryden
De brutalen gedijen zonder een greintje verstand, maar fatsoenlijke mensen verhongeren door gebrek aan brutaliteit.

Jan Greshoff
Ik heb geen bezwaar tegen het geloof, maar wel tegen de rare dingen die men mij wil laten geloven.

Francis Bacon
De zucht naar macht brengt verlies van vrijheid met zich mee.

Luigi Pulci
Die iedereen bedriegt, bedriegt ook zichzelf.

George Berkeley
Weinig mensen denken, toch wil iedereen een mening hebben.

Gustave le Bon
De ware macht van een regering bestaat minder in haar eigen kracht dan in de vrijwillige onderwerping van hen die haar gehoorzamen.

Coluche
Op TV zegt men altijd: 'Er zijn 3 miljoen mensen die werk zouden willen'. Dit is niet juist, geld zou al volstaan.

Harvey Kurtzmann
Een politicus spreekt alleen maar de waarheid als hij een andere politicus een leugenaar noemt.

Johann Wolfgang von Goethe
Pas op voor de man die niets te verliezen heeft.

Georg Büchner
De politieke situatie kan mij wel razend maken. Het arme volk sleept geduldig de kar voort, waarop de vorsten en liberalen hun apenkomedie opvoeren.

Olaf Hoenson
Alles verandert, zelfs de manier waarop de dingen veranderen.

Alphonse de Lamartine
Opstanden worden in lagere kringen, omwentelingen in hogere kringen geboren.

Mahatma Gandhi
Nee' zeggen vanuit je diepste overtuiging is beter dan 'Ja' zeggen om te behagen, of erger nog, om moeilijkheden te vermijden.

Bertolt Brecht
“Wie de waarheid niet weet, is alleen maar een domkop. Maar wie haar weet en haar een leugen noemt, is een misdadiger.”

John Dryden
Alle heerschappij is niet meer dan gezag in onderpand.

Ovidius
Bedrieg de bedriegers.

Lucien Arréat
In het politieke leven rechtvaardigen de meest tegenstrijdige regiems elkander door elkander af te wisselen.

Edward Coke
Ook al is het smeergeld klein, de fout is groot.

Gaby van den Berghe
Gezond verstand is dikwijls slechts de verpakking van ongezonde vooroordelen.

Jan Greshoff
Censuur is een kwalijke uiting van angst.

Henry Ward Beecher
De advertenties in een krant geven een beter beeld van wat er in een land omgaat dan het redactionele gedeelte.

Walter Bagehot
De hele geschiedenis van de beschaving is bezaaid met geloofsovertuigingen en instellingen die eerst van onschatbare waarde waren en dodelijk erna.

Wim Sonneveld (1917-1974)
Vooruitgang: zorgen dat alle Eskimo`s centrale verwarming krijgen, zodat ze zich rot moeten werken. om een koelkast te kopen.

Giambattista Casti
Als de machthebbers hun twisten met elkander persoonlijk uit moesten vechten, zouden er weldra geen oorlogen meer zijn.

Mahatma Gandhi
Eerst negeren ze je, dan lachen ze je uit, dan vechten ze met je, dan win je.

Theo van Gogh
Ik ben een engel van onschuld vergeleken met de mensen die ik aanval.

George Robert Gissing
Als men jong is, is men verbaasd over het lage beschavingspeil waarop de mensheid is blijven steken; op latere leeftijd verwondert men zich erover dat zij het nog zover gebracht heeft.

Ludwig Börne
Niet aan alle revoluties gaan tekenen en waarschuwingen vooraf; er bestaat ook een politieke beroerte.

Louis G. A. de Bonald
Het zijn niet de rijken die het volk onderdrukken, maar zij die het wensen te worden.

Mahatma Gandhi
Er is genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht.

Gustave le Bon
De massa's hebben meestal gelijkheid in slavernij verkozen boven vrijheid.

Jean Paul Getty
Geld is als mest. Je moet het verspreiden - anders gaat het stinken.

John F. Kennedy
De mensheid maakt een einde aan oorlog, of oorlog maakt een eind aan de mensheid.

Joris Luyendijk
Veel buitenstaanders willen er niet aan dat de financiële wereld voor een belangrijk deel niet bestaat uit mensen die moedwillig kwaad doen, maar uit conformisten die zichzelf überhaupt geen vragen meer stellen over goed en kwaad.

François-Joachim de Pierre de Bernis
Het hof laat ons prachtige slaven zien, verliefd op hun ketenen en trots op hun boeien.

Françoise Dorin
Zeggen dat men links is, is het enige om tegelijkertijd een dikke portefeuille te hebben en toch een goed geweten.

Mahatma Gandhi
De waarheid is van geen enkele heilige schrift de exclusieve eigendom.

Peter F. Drucker
Vergaderingen zijn een symptoom van een slechte organisatie. Hoe minder vergaderingen des te beter.

Brickman
Hoe meer je verdient, hoe meer de regering je afneemt... tot je rijk bent. En dan nemen ze bijna niets meer.

Vrijspreker.nl: Flibje
Het probleem is dat gekken en fanatici helemaal overtuigd zijn van hun gelijk, terwijl wijze mensen twijfelen.

Johann Wolfgang von Goethe
Niet onze zintuigen bedriegen ons, doch ons oordeel.

Peter Darbo
Ergens, op dit ogenblik, is er een commissie over jouw toekomst aan het beslissen. Alleen: Jij bent niet uitgenodigd.

Aristoteles
Het enige wat je met liegen bereikt is niet geloofd worden als je de waarheid spreekt.

Leopold Koch
Dank zij de elektronische breinen kan men nu veel vlugger fouten maken.

Benjamin Franklin
Wie vrijheid opoffert voor veiligheid is beiden niet waard.

Henri Poincaré
Er zijn mensen die menen dat het recht tot ondankbaarheid de kostelijkste van alle vrijheden is.

Vrijspreker.nl: Flibje
Democratie in Nederland is een keer per 4 jaar kiezen door wie je belazerd, uitgesloten en bestolen wil worden

Friedrich Nietzsche
Het geloof aan de waarheid begint met de twijfel aan alle tot dusverre geloofde waarheden.

Voltaire
‘Als u wilt weten wie u overheerst, hoeft u er enkel achter te komen op wie u geen kritiek mag leveren’

Joseph Rudyard Kipling
Woorden zijn het krachtigste verdovingsmiddel, dat de mensheid gebruikt.

Peter F. Drucker
Het belangrijkste in communicatie is te horen wat niet gezegd wordt.

Martin Luther King, jr.
“Niets in de wereld is gevaarlijker dan oprechte onnozelheid en gewetensvolle stommiteit.”

Mark Twain
“Als stemmen enig verschil zou maken, zouden ze het ons nooit laten doen.”

Edward R. Murrow
“Een natie van schapen zal een regering van wolven krijgen.”

itafit
Te vaak blijkt de indruk wekkende titel 'bijzonder hoogleraar' omgekeerd evenredig te zijn met uitspraken, die zij bezigen!

Winston Churchill
Ik geloof alleen de statistieken die ik zelf vervalst heb.

Willem Elsschot
De oorlog moet vooral gevoerd worden door hen die oorlog hebben gewild. Zij zijn het die het onderste uit de kan moeten halen. De groten streven iets na en daar dient een tol voor betaald te worden. Wij echter hebben bij dat alles niets te winnen en kunnen niet beter doen dan veel lawaai maar weinig bloed geven.

Peter F. Drucker
Management is de dingen goed doen; leiderschap is de goede dingen doen.

Otto von Bismarck
Gij moet niet geloven, dat men doordat men minister wordt, terstond wijzer en verstandiger wordt dan anderen.

Jan Greshoff
Al is het dagblad nog zo snel, de waarheid achterhaalt het wel.

Benjamin Franklin
Wie vrijheid opoffert voor veiligheid is beiden niet waard.

Ingezonden
Iene, miene mutte, weer vier jaar opgescheept met neo- liberale afbraak RutteKutte.

Louis Dumur
De politiek is de kunst zich van de mensen te bedienen door hen te doen geloven dat men hen dient.

Erdogan
“De moskeeën zijn onze barakken, de koepels onze helmen, de minaretten onze bajonetten en de gelovigen onze soldaten”.

Wim Kan
Democratie is de wil van het volk. Elke ochtend lees ik verbaasd in de krant wat ik nou weer wil.

Aneurin Bevan
Wij weten wat er gebeurt met mensen die in het midden van de weg staan. Zij worden omvergereden.

Ingezonden
De VerNEEderigNSBlandse steenezel stoot zich in het algemeen, meerdere malen aan dezelfde Rutte steen.

Itafit
Het volk verkiest de geruststellende leugens van Rutte boven de ongemakkelijke waarheid.

Karel Boullart
De beste manier om chaos te veroorzaken is alles te regelen.

naar het archief